ប្រាសាទព្រះវិហារ / ការធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រាសាទ

17 កុម្ភៈ 2022 ម៉ោង៖ 6:14 AM

ការធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រាសាទ.

សារមន្ទីរធម្មជាតិសកល​

សារមន្ទីរធម្មជាតិសកលសម្ដេចតេជោ...
សារមន្ទីរធម្មជាតិសកលសម្តេចតេជោហ៊ុនសែនេព្រះវិហ...
សារមន្ទីរ​ធម្មជាតិ​សកល​នៅ​ព្រះ...
"សារមន្ទីរ​ធម្មជាតិ​សកល​សម្តេច​តេជោ ហ៊ុន សែន...

ពត៌មានលើបណ្តាញសង្គម